Paropakar Maternity & Women Hospital, Thapathali, ktm